سمپلر

سمپلر 900ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلرهای 1000-100 pip

سمپلر 900ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلرهای 1000-100 pip

1,150,000 - 10,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سمپلر75 ml حجم ثابت مناسب نوک  سمپلر های 100-10 pip

سمپلر75 ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 100-10 pip

1,150,000 - 10,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سمپلر 800ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلرهای 1000-100 pip

سمپلر 800ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلرهای 1000-100 pip

1,150,000 - 10,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سمپلر 750ml  حجم ثابت مناسب نوک سمپلرهای 1000-100 pip

سمپلر 750ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلرهای 1000-100 pip

1,150,000 - 10,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سمپلر 500ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 1000-100 pip

سمپلر 500ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 1000-100 pip

1,150,000 - 10,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سمپلر 700ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 1000-100 pip

سمپلر 700ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 1000-100 pip

1,150,000 - 10,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سمپلر5 ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 0/5-10  pip

سمپلر5 ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 0/5-10 pip

1,150,000 - 10,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سمپلر 3 ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 0/5-10  pip

سمپلر 3 ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 0/5-10 pip

1,150,000 - 10,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سمپلر 6 ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 0/5-10  pip

سمپلر 6 ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 0/5-10 pip

1,150,000 - 10,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سمپلر 1000ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلرهای 1000-100 pip

سمپلر 1000ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلرهای 1000-100 pip

1,150,000 - 10,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سمپلر 4 ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 0/5-10  pip

سمپلر 4 ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 0/5-10 pip

1,150,000 - 10,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سمپلر 7 ml  حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 0/5-10  pip

سمپلر 7 ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 0/5-10 pip

1,150,000 - 10,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سمپلر 8 ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 0/5-10 pip

سمپلر 8 ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 0/5-10 pip

1,150,000 - 10,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سمپلر 1 ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 0/5-10  pip

سمپلر 1 ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 0/5-10 pip

1,150,000 - 10,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سمپلر 2 ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 0/5-10  pip

سمپلر 2 ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 0/5-10 pip

1,150,000 - 10,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سمپلر 60 ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 100-10 pip

سمپلر 60 ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 100-10 pip

1,150,000 - 10,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سمپلر 450ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 1000-100 pip

سمپلر 450ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 1000-100 pip

1,150,000 - 10,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سمپلر 90 ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 100-10 pip

سمپلر 90 ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 100-10 pip

1,150,000 - 10,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سمپلر 40 ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 100-10 pip

سمپلر 40 ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 100-10 pip

1,150,000 - 10,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سمپلر 9ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 0/5-10 pip

سمپلر 9ml حجم ثابت مناسب نوک سمپلر های 0/5-10 pip

1,150,000 - 10,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس یاسین طب تجهیز ایرانیان

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-البرز-البرز-حصارک بالا - بلوار آقارضایی - خیابان شهید خوش بویی - پلاک 8 - طبقه همکف

موبایل : 09053705631, 09053705626, 09053705629, 09053705630, 09053705628, 09053705627, 09053705632

تلفن : 026-34551429, 026-34507068, 026-34534770